Back to the List of Workshops

Organizers

Description

With the fast growth of Lithuanian, Latvian, and Old Prussian written sources published in both print and on the internet, and thus with the greater opportunities that have opened up to study it, it is important to focus attention not so much on classical philological research but on the questions of the methodology of researching these texts. One of the more important aspects is the creative synthesis of the data of external linguistic methods (researching language as a fact of culture and history) and internal linguistic methods (researching the state and structure of a language). The aim of this workshop is to encourage researchers of old texts of different genres (Bible translations, dictionaries, hymns, etc.) to reveal the specific aspects of the methods they apply as well as look for common patterns.

Accepted papers

 

Click on the title to read the abstract.

 

Ona Aleknavičienė
Mažosios Lietuvos tarmės XVIII amžiuje: patarmių skyrimo problema
Everita Andronova
G. Manceļa veiktās izmaiņas 1643. g. katehismā (salīdzinot ar 1631. g. tekstu)
Diego Ardoino
The interplay between philology and linguistics in the Trace of Basel
Adriano Cerri
Skaitvardinis ir neskaitvardinis vienas M. Mažvydo raštuose
Anna Helene Feulner
Altlitauische Quellen im Kontext ihrer Überlieferungsproblematik
Anna Frīdenberga
Vārdšķiru robežas 16.–17. gs. tekstos – problemātiski gadījumi, veidojot substantīvu un adjektīvu šķirkļus “Latviešu valodas vēsturiskajai vārdnīcai”
Jolanta Gelumbeckaitė
Senosios lietuvių kalbos tekstynas. Leksinės ir gramatinės anotacijos problemos
Eglė Greverė
Lyginamosios sintaksės ir vertimo teorijos metodų derinimas tiriant Šventojo Rašto vertimus
Birutė Kabašinskaitė
Filologinės analizės reikšmė kai kurių žodžių kilmės aiškinimui: lie. aukauti, auka bei aukas kilmė
Gina Kavaliūnaitė
Samuelio Boguslavo Chylinskio pastabos ir užrašai Naujojo Testamento vertimo rankraštyje
Ernesta Kazakėnaitė
Intarpai originaliuose Vermehretes Lettisches Handbuch (1685) perikopių versetuose
Valentinas Kulinič
Chylinskio Biblijos vertimo įtaka Bythnerio Naujajam Testamentui
Bronius Maskuliūnas
Atributinės konstrukcijos Jokūbo Morkūno „Postilėje“
Renāte Miseviča-Trilliča
Kultūras reālijas 17.-19. gadsimta poļu-latviešu un latviešu-poļu vārdnīcās
Dalia Pakalniškienė, Dalia Jakulytė, Natalija Juščenko
Senųjų raštų morfologijos informacijos sistemos taikymas: „Knygos nobažnystės“ veiksmažodis
Lina Plaušinaitytė
Vokiškų ir lietuviškų patarlių santykiai Brodovskio žodyne
Ilmārs Poikāns
Latviešu valodas vēsturiskas vārdnīcas izveide TshwaneLex sistēmā
Kristina Rutkovska
Konstantino Sirvydo „Punktų sakymų“ lenkiškoji teksto dalis
Vilija Sakalauskienė, Zofia Sawaniewska-Mochowa
Dvikalbiai žodynai kaip kultūriniai tekstai (remiantis kunigo Antano Juškos XIX a. žodynais)
Žavinta Sidabraitė
Kai kurios „Kūdikių prieteliaus“ žodyno ypatybės
Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa
Māras / Māŗas vārds latviešu valodas 16. un 17. gs. tekstos un tā atspoguļojums topošajā „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”: īpašvārdi un sugasvārdi
Inga Strungytė-Liugienė
Ar trys anoniminės giesmės surinkimininkų giesmyne Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817) susijusios su Gotfrydo Ostermejerio giesmynu Giesmes ßwentos Baʒ́nycʒoje ir Namej’ giedojamos (1781)?
Giedrius Subačius
Simono Daukanto Istorijos žemaitiškos (1828–1834) ortografijos raiška
Mindaugas Šinkūnas
Knygos nobažnystės autorystės problemos (ortografijos tyrimas)
Felix Thies
Zur Definitheitskategorie im Altlitauisch am Beispiel von Daukšas Katechismus (1595) und Postille (1599)
Birutė Triškaitė
Dar kartą apie rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana atribuciją
Viktorija Vaitkevičiūtė
Žodžio galia Baroko pamoksluose
Pēteris Vanags, Jolanta Wiśnioch
Atkārtojošies teksti un Glika Bībeles tulkojuma vēstures precizēšanas iespējas
Vilma Zubaitienė
Šaltinių įtaka spausdintai XVII–XVIII a. leksikografijai

 

Download all abstracts from this Workshop

 

Back to the List of Workshops