Atpakaļ uz sekciju sarakstu

Organizatori

Apraksts

Latviešu valodai ir divas literārās formas: (lejas)latviešu jeb kopnacionālā un latgaliešu. Latgaliešu rakstu jeb literārā valoda, kuras pamatā ir divarpus gadsimtu ilga rakstu tradīcija, veidojusies uz Austrumlatvijas izlokšņu bāzes. Šīs izloksnes valodniecībā tiek traktētas dažādi: vieni pētnieki tās uzskata par latviešu valodas latgaliskajām izloksnēm, citi dēvē par patstāvīgu latgaliešu valodu.

Latgaliešu literārā valoda joprojām ir mazāk kopta un aprakstīta, nekā latviešu literārā valoda. Interese par to pastiprinājusies līdz ar Atmodu 20. gs. 80. gadu beigās. Latgaliskie izdevumi līdz ar „Tāvu zemes kalendaru 1991. gadam“ atkal atgriezušies dzimtenē, kur 1990. gadā nodibināta Latgales Kultūras centra izdevniecība. Prof. A. Breidaka vadībā darbu sākusi Latgaliešu pareizrakstības komisija (kopš 2013. gada – Latgaliešu rakstu valodas ekspertu komisija). 21. gs. sākumā latgaliešu rakstu tradīcija ir radusi atspoguļojumu Valsts valodas likumā. Mūsdienās grāmatas un periodika latgaliski iznāk saskaņā ar 2007. gadā apstiprinātajiem „Latgaliešu pareizrakstības nosacījumiem“. Latgaliešu valoda radusi vietu plašsaziņas līdzekļos, fakultatīvi tiek apgūta skolās un bērnudārzos, tiek veidoti mācību līdzekļi. Par latgaliešu valodu augusi interese arī zinātnieku aprindās: tā tiek studēta augstskolās, notiek ikgadējas latgalistikas konferences, iznāk zinātnisku rakstu krājumi, monogrāfiskas publikācijas. Tomēr ir nepieciešams intensificēt šīs valodas lingvistisku izpēti, iesaistot tajā ne tikai letonistus, bet baltistus kopumā, tāpat arī vispārīgās valodniecības speciālistus.

12. Baltistu kongresa Latgalistikas sekcijā (resp. 8. Latgalistikas konferencē) gaidītu referātus, kas aplūko gan latgaliešu literārās valodas sistēmu un lietojumu, gan tās vēsturi un dialektālo pamatu, tāpat ietver latgaliski rakstītu avotu izpēti, valodu tipoloģijas un areālās lingvistikas studijas.

Apstiprinātie referāti

 

Ja vēlaties lasīt referātu tēzes, lūdzam noklikšķināt uz attiecīgā referāta nosaukuma.

 

 

Lejuplādēt visu šīs sekcijas referātu tēzes

 

Atpakaļ uz sekciju sarakstu