Atpakaļ uz sekciju sarakstu

Organizatori

Apraksts

Onomastikas pētījumi ir svarīgi, atklājot valstu attīstības procesus, jo vietu vārdi kā valodas zīmes ir iekļauti valodas attīstības procesā un tajā piedalās. Vēsturiskās precizitātes dēļ tie ir sabiedrības vēstures liecinieki un var palīdzēt rekonstruēt pētāmās teritorijas vēsturi.

Sekcijā apskatāmi teorētiski un praktiski īpašvārdu semantikas, cilmes un darināšanas jautājumi. Baltu īpašvārdi vēl aizvien saista Eiropas onomastu, vēsturnieku, arheologu uzmanību. Baltu hidronīmiem savā laikā bija nozīmīga loma Senās Eiropas teorijas pamatošanā. Tiek uzskatīts, ka jaunākos baltu īpašvārdu cilmes skaidrojumus būtu nepieciešams pamatot ar pilnīgākiem, vispusīgākiem secinājumiem, kurus sniedz indoeiropeisti. Tad arī var gaidīt uzticamākus cilmes skaidrojumus. Tādēļ var un vajag runāt par onomastikas starpdisciplināro dabu. Šobrīd Eiropas un arī baltu īpašvārdu pētnieki aizvien vairāk interesējas par īpašvārdu semantiku. Pastāvīgi tiek diskutēts par teorētiskiem onīmu semantikas jautājumiem, apgalvojot, ka īpašvārdiem nav nozīmes, jo to galvenā funkcija ir nosaukšana, nevis denotācija, vai arī īpašvārdiem tāpat kā citām leksikas vienībām ir nozīme. No jauna radusies interese par seno Eiropas hidronīmiju. Šo interesi varētu saukt arī par Senās Eiropas teritorijas pārskatīšanu. Pētnieku uzmanību arvien vairāk saista arī bijušās Austrumprūsijas īpašvārdi, kuru pētījumi palīdz atklāt valodu kontaktus. Piemēram, poļu onomasti, pētīdami poļu īpašvārdus, izceļ gaismā tā baltiskos elementus. Eiropas vietvārdu cilmi samērā bieži var izskaidrot, balstoties baltiskajā materiālā. Bez baltu īpašvārdu neiztiek poļu, krievu, baltkrievu, čehu, vācu un citi zinātnieki (ne tikai onomasti).

Gaidāms, ka Baltistu kongresa Onomastikas sekcijā būs iespēja iepazīties ar pētījumiem, kuru secinājumi palīdzēs risināt baltistikas un indoeiropeistikas aktuālākos jautājumus, kas nozīmīgi arī onomastikas visplašākajā kontekstā.

Apstiprinātie referāti

 

Ja vēlaties lasīt referātu tēzes, lūdzam noklikšķināt uz attiecīgā referāta nosaukuma.

 

Diego Ardoino
The Bavarian Geographer and the Old Prussians
Laimutė Balode
Latvijas pilsētu nosaukumi (apkopojuma mēģinājums)
Pauls Balodis
Unikālie latviešu valodas salikteņuzvārdi
Harald Bichlmeier
‚Alteuropäisch‘ oder einzelsprachlich? Einige Problemfälle
Laimutis Bilkis
Dėl kai kurių liet. pavardžių kilmės
Grasilda Blažienė
Prūsiškų toponimų darybos aspektai
Žanna Bormane
Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsēta latviešu un vācu preses īpašvārdos: sastatāmais aspekts
Ojārs Bušs
Dažu Latvijas pilsētu nosaukumu etimoloģijas meklējumi (Lielvārde, Skrunda, Seda)
Jana Butāne-Zarjuta
Jauniešu komunikatīvā antroponīmija: Daugavpils piemērs
Zane Cekula
Dabas objektu nosaukumu standartizācija Latvijā un problēmsituācijas pamatnosaukumu izvēlē
Adriano Cerri
K. Donelaičio „Metų“ tikriniai vardai kitose kalbose: vertimų metodologijos palyginimas
Irena Dukavičienė
Dėl sudėtinių prūsų asmenvardžių
Kazimieras Garšva
Lietuvių kalbos plotai rytuose vardyno duomenimis
Darius Ivoška
Dėl baltiškų tikrinių vardų empirinės medžiagos
Ilga Jansone
Priekšvārdi Vidzemes mājvārdos (1826. gada Vidzemes dvēseļu revīzijas materiāli)
Birutė Jasiūnaitė
Tikriniai velniavardžiai
Santa Jērāne
Īpašvārdu vārdnīca: jēdziena robežas un pāri tām
Dalia Kiseliūnaitė
Baltiški asmenvardžiai Rasytės ir Šarkuvos bažnyčių knygose
Rolandas Kregždys
Baltų mitonimų kilmė: vak. bl. Pargrubi(j)us (G[r]ubrium, Pergrubrius ir kt.); lie. maselis
Ilja Lemeškin
Pseudobaltiški 1262 metų chronografo mitonimai
Solvita Pošeiko
Daugavpils iestāžu un uzņēmumu reklāminformācija 20. gs. 20.–30. g. presē un lingvistiskajā ainavā
Alma Ragauskaitė
Joniškiečių moterų asmenvardžiai senojoje Joniškio parapijos 1599–1621 metų krikšto metrikų knygoje
Sanda Rapa
Latviešu toponīmiskās sintagmas
Anitra Roze
Ko stāsta frizētavu nosaukumi Latvijā?
Christiane Schiller
Iš baltiškų dvikamienių asmenvardžių ir jų trumpinių kilusios pavardės Vokietijoje. Jų pateikimas internetiniame Vokietijos pavardžių žodyne DFD
Veslava Sidaravičienė
Neoficialiųjų Vilniaus miesto ergonimų darybos polinkiai
Daiva Sinkevičiūtė
XV amžiaus lietuviškos kilmės vardai
Dalia Sviderskienė
Dėl Marijampolės apskrities vietovardžių analizės pragmatikos aspektu
Sergejus Temčinas
Rytų baltų Vokietijos pavadinimo kilmė
Inese Zuģicka
Ieskats Riebiņu novada Galēnu pagasta antroponīmiskajā sistēmā
Aušra Žemienė
Dėl Mažosios Lietuvos asmenvardžių kilmės (XVIII–XIX a.)

 

Lejuplādēt visu šīs sekcijas referātu tēzes

 

Atpakaļ uz sekciju sarakstu