Grįžti į sekcijų sąrašą

Organizatoriai

Aprašymas

Sekcijos tikslas yra bendros diskusijos apie įvairius tarpusavyje susijusius veiksmažodžio semantinės, morfologinės ir sintaksinės sistemos aspektus, jų vaidmenį sakinio struktūroje.

Sekcijoje laukiami pranešimai iš šių su veiksmažodžio morfosintakse susijusių sričių:

  • veiksmažodžio veikslas (aspektas), ypač konstrukcijos veiksmažodis + prieveiksmis;
  • pagalbine reikšme vartojami veiksmažodžiai (pagalbiniai veiksmažodžiai, jungtys ir kt.) ir jų funkcijos;
  • dalyviai ir jų funkcijos.

Laukiami ir kiti su veiksmažodžio morfosintakse ir funkcijomis susiję pranešimai – apie veiksmažodžio rūšies formas, nuosakas, asmenų formas, tranzityvumą, refleksyvumą, neigimą ir kt.

Baltų kalbų veiksmažodžio gramatinės kategorijos ir įvairios su jomis susijusios semantinės grupės, jų semantika ir paradigmatika tradiciškai buvo ypatingas kalbininkų dėmesio objektas tiek sinchroniniu, tiek diachroniniu aspektu. Pvz., tebesitęsia diskusijos apie veiksmažodžio veikslo bei nuosakų, taip pat rūšies formų ir sangrąžinių veiksmažodžių statusą ir jų aprašą baltų kalbose. Veiksmažodžio veikslo analizėje iki šiol mažiau dėmesio skirta konstrukcijoms veiksmažodis + prieveiksmis, jų semantikai ir sisteminiams santykiams su priešdėliniais veiksmažodžiais, taip pat ryšiui su veikslo reikšmių raiška. Savo ruožtu analitinių morfologinių formų ir sintaksinių konstrukcijų skirties problematika aktualizuoja įvairius veiksmažodžių vartojimo šalutinėmis reikšmėmis atvejus, jų santykį su gramatizacijos procesais. Šiuolaikinėje kalbotyroje šie klausimai kelia didelį susidomėjimą taip pat ir tipologiniu bei kontrastyviniu aspektu, kadangi baltų kalbų faktai teikia labai įdomios medžiagos taip pat ir pritaikant šiuolaikinius kalbotyros metodus bei tipologiškai gretinant kalbas. Be to, reikia pripažinti, kad veiksmažodžio formos ir jų funkcijos turėtų būti plačiau analizuojamos ir viso sakinio struktūros bei semantikos kontekste – tai ypač taikytina baltų kalbų dalyvių sintaksinei semantikai bei funkcijoms sakinyje.

 

Patvirtinti pranešimai

 

Jei norite paskaityti pranešimų tezes, prašome paspausti norimo pranešimo pavadinimą. 

 

Ineta Balode, Dzintra Lele-Rozentāle
Priedēkļa verbi latviešu un vācu valodas kontrastīvā skatījumā
Anita Butāne
Jēdziena ‘verbs’ un tā apakšjēdzienu apzīmējumi 19. gs. un vēlākos latviešu valodas gramatiskās sistēmas aprakstos
Dens Dimiņš
On some empty categories in Icelandic and Latvian (PRO and pro)
Daiki Horiguchi
Priedēkļa un adverba atbilsme konstrukcijā "verbs + adverbs" latviešu valodā
Andra Kalnača
Nenoteiksme, modalitāte un verba nullformas latviešu valodā
Vita Kalnbērziņa
Darbības vārda kārtas kategorija latviešu zinātnes valodā kā zinātniskā reālisma rādītājs
Liene Kalviša
Evidenciālas semantikas darbības vārdu modalitāte
Agita Kazakeviča
Latviešu valodas lokāmie divdabji sekundāri predikatīvā funkcijā
Ērika Krautmane
Evidenciālas semantikas verba izteiksmju sastatījums latviešu, igauņu un lībiešu valodā
Regina Kvašytė
Kai kurie veiksmažodžių vartojimo ypatumai Latvijos lietuvių šnekamojoje kalboje
Marja Leinonen
Case variation of primary NPs in negated sentences in Latvian
Kristīne Levāne-Petrova
Izteicēja funkcijā lietoti lietuviešu valodas ciešamās kārtas divdabji un to atbilsmes latviešu valodā
Ilze Lokmane
Darbības vārda sintaktiskās nullformas latviešu valodā
Tatjana Pakalne
Deverbāli atvasinājumi ar piedēkli -īb-: semantikas, saistāmības jautājumi
Silvia Piccini
Go and come in Baltic languages: the tug of war between Deixis and Aktionsart
Svetlana Polkovņikova
Runas verbu gramatiskās transformācijas tulkojumā
Ina Poškuvienė
Daugkartinio veiksmo raiška senuosiuose lietuvių kalbos raštuose: dažninės būtojo laiko formos
Iveta Pūtele
Divdabji 20. gs. 20.–30. gadu latviešu terminoloģijā
Benita Riaubienė
The role of verbal prefixes in the expression of Baltic resultatives
Eiko Sakurai
Perfect in Lithuanian: an empirical study
Baiba Saulīte
Paplašinātāji ar adverbiālu nozīmi un to novietojums izteikumā
Zigrīda Vinčela
Saikļa „ka“ papildinātāja palīgteikumu salīdzinājums latviešu un angļu valodas tekstos
Evelīna Zilgalve
Ne un semantiskās un sintaktiskās funkcijas

 

Atsisiųsti visų šios sekcijos pranešimų tezes

  

Grįžti į sekcijų sąrašą