Grįžti į sekcijų sąrašą

Organizatoriai

Aprašymas

Didele tipologine įvairove pasižyminčios dabartinių baltų ir slavų kalbų akcentinės sistemos dažnai kildinamos iš bendros prabaltų-slavų akcentinės sistemos, kuri tam tikromis reikšmingomis ypatybėmis skyrėsi nuo kitų indoeuropiečių kalbų (pvz., senosios indų ar senosios graikų) pagrindu rekonstruojamos sistemos.

Nepaisant sparčios baltų-slavų istorinės akcentologijos tyrimų raidos pastaraisiais dešimtmečiais, tyrėjai šiandien dar aktyviai tebediskutuoja daugeliu esminių šios sistemos rekonstrukcijos ir santykio su kitų ide. kalbų sistemomis klausimų. Reikšmingą postūmį disciplinos raidai turi nuo 2005 m. kasmet skirtinguose Europos miestuose organizuojamas Tarptautinis baltų ir slavų akcentologijos seminaras (IWoBA – International Workshop on Balto-Slavic Accentology), kuriame diskutuoti ir savo tyrimų rezultatus pristatyti gali skirtingoms mokykloms priklausantys ir skirtinga metodologija dirbantys tyrėjai.

Be diachroninių klausimų, seminare plačiai nagrinėjamos ir sinchroninės dabartinių baltų ir slavų kalbų bei tarmių akcentologijos problemos, pristatomi eksperimentinių tyrimų rezultatai, baltų ir slavų akcentinės sistemos aptariamos arealiniu ir tipologiniu aspektu.

Dalies jau įvykusių seminarų medžiaga publikuota straipsnių rinkiniuose: Kapović, Matasović 2007; Olander, Larsson 2009; Pronk, Derksen 2011; Stadnik-Holzer 2011; Sukač 2011; Rinkevičius 2011.

XII Tarptautinio baltistų kongreso sudėtyje organizuojamame vienuoliktajame IWoBA seminare, kaip ir kasmet, laukiami pranešimai, kuriuose būtų nagrinėjama:

  • lyginamosios-istorinės baltų-slavų akcentologijos klausimai;
  • atskirų baltų ir slavų kalbų kirčiavimo istorija;
  • dabartinių baltų ir slavų kalbų bei tarmių prozodija;
  • akcentologijai reikšmingi arealiniai baltų ir slavų kalbų reiškiniai;
  • baltų ir slavų kalbų akcentinės sistemos tipologiniu aspektu.

 

Literatūra

Kapović, Mate, Ranko Matasović (eds.) 2007, Tones & Theories. Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Olander, Thomas, Jenny Helena Larsson 2009 (eds.), Stressing the Past. Papers on Baltic and Slavic Accentology (= Studies in Slavic and General Linguistics 35), Amsterdam, New York: Rodopi.

Pronk, Tijmen, Rick Derksen 2011 (eds.), Accent Matters. Papers on Balto-Slavic Accentology (= Studies in Slavic and General Linguistics 37), Amsterdam, New York: Rodopi.

Rinkevičius, Vytautas 2011 (ed.), Proceedings of the 6th International Workshop on Balto-Slavic Accentology (= Baltistica 7 priedas), Vilnius: Vilniaus universitetas.

Stadnik-Holzer, Elena 2011 (Hrg.), Baltische und slavische Prosodie. International Workshop on Balto-Slavic Accentology IV (Scheibbs, 2.-4. Juli 2008). Scheibbser Internationale Sprachhistorische Tage I (= Schriften über Sprachen und Texte 11), Frankfurt am Main etc.: Peter Lang.

Sukač, Roman 2011 (ed.), From Present to Past and Back. Papers on Baltic and Slavic Accentology, Frankfurt am Main etc.: Peter  Lang.

Patvirtinti pranešimai

 

Jei norite paskaityti pranešimų tezes, prašome paspausti norimo pranešimo pavadinimą. 

 

Katsiaryna Ackermann
Some words on the prosody of infinitives in Baltic and Slavic
Алексей Викторович Андронов
Снова о рукописи Ф. Ф. Фортунатова «Об ударении и долготе в балтийских языках»
Владимир Антонович Дыбо
Связано ли индоевропейское ударение с индоевропейским аблаутом?
Siniša Habijanec
The Slovak language as a source for the reconstruction of the Proto-Slavic accentual system
Miodrag Jovanović
Accent systems in Old Montenegrin speeches
Михаил Ослон
Дифтонг *oi и метатония в балтийских языках
Ирина Пекунова
Акцентная система i-глаголов в староштокавских памятниках
Tijmen Pronk
Language contact and accent shift in Baltic and Slavic
Vytautas Rinkevičius
Metatonija latvių kalbos vardažodžių priesagose
Tobias Mosbæk Søborg
An acute problem: The Balto-Slavic diphthongs
Dejan Sredojević
How much do phonetic realisations of Serbian accents actually differ from each other in various dialects?
Mindaugas Strockis
Lietuvių kirčio žymėjimas F. Kuršaičio žodynuose
Bonifacas Stundžia
Jaunosios ir vidurinės kartos lietuvių inteligentų kirčiavimo polinkiai: bendrumai ir skirtumai
Rafał Szeptyński
On the origin of Proto-Slavic neo-acute tones
Evaldas Švageris
Lietuvių, latvių ir slovėnų kalbų priegaidžių akustiniai panašumai

 

Atsisiųsti visų šios sekcijos pranešimų tezes

 

Grįžti į sekcijų sąrašą