Atpakaļ uz sekciju sarakstu

Organizatori

Apraksts

Mūsdienu baltu un slāvu valodu akcentēšanas sistēmas, kurām raksturīga liela tipoloģiskā dažādība, bieži tiek atvedinātas no kopīgas pirmbaltu–slāvu akcentēšanas sistēmas, kura ar noteiktām, būtiskām pazīmēm atšķiras no sistēmas, kuras rekonstruēšanai par pamatu izmantotas citas indoeiropiešu valodas (piem., senindiešu vai sengrieķu).

Neraugoties uz straujo baltu­–slāvu vēsturiskās akcentoloģijas pētījumu attīstību pēdējās desmitgadēs, pētnieki šodien vēl aizvien aktīvi diskutē par daudziem jautājumiem, kas saistīti ar šīs sistēmas rekonstruēšanu un attieksmēm ar citu ide. valodu sistēmām. Nozīmīgs grūdiens disciplīnas attīstībā ir no 2005. gada ik gadu dažādās Eiropas pilsētās organizētais Starptautiskais baltu un slāvu akcentoloģijas seminārs (IWoBA – International Workshop on Balto-Slavic Accentology), kurā dažādu skolu pārstāvjiem un pēc dažādas metodoloģijas strādājošiem pētniekiem ir iespēja diskutēt un prezentēt savu pētījumu rezultātus.

Bez diahroniskajiem jautājumiem seminārā plaši tiek analizētas arī sinhronās mūsdienu baltu un slāvu valodu un izlokšņu akcentoloģijas problēmas, tāpat tiek prezentēti eksperimentālo pētījumu rezultāti, kā arī baltu un slāvu akcentēšanas sistēmas apskatītas areālā un tipoloģiskā aspektā.

Daļa no jau notikušo semināru materiāliem publicēta rakstu krājumos: Kapović, Matasović 2007; Olander, Larsson 2009; Pronk, Derksen 2011; Stadnik-Holzer 2011; Sukač 2011; Rinkevičius 2011.

XII Starptautiskā baltistu kongresa ietvaros organizējamā vienpadsmitajā IWoBA seminārā kā katru gadu tiek gaidīti referāti, kuros analizēti:

  • salīdzināmi vēsturiskās baltu–­slāvu akcentoloģijas jautājumi;
  • atsevišķu baltu un slāvu valodu akcentēšanas vēsture;
  • mūsdienu baltu un slāvu valodu, kā arī izlokšņu prosodija;
  • akcentoloģijai svarīgas areālās baltu un slāvu valodu parādības;
  • baltu un slāvu valodu akcentēšanas sistēmas tipoloģiskā aspektā.

 

Literatūra

Kapović, Mate, Ranko Matasović (eds.) 2007, Tones & Theories. Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Olander, Thomas, Jenny Helena Larsson 2009 (eds.), Stressing the Past. Papers on Baltic and Slavic Accentology (= Studies in Slavic and General Linguistics 35), Amsterdam, New York: Rodopi.

Pronk, Tijmen, Rick Derksen 2011 (eds.), Accent Matters. Papers on Balto-Slavic Accentology (= Studies in Slavic and General Linguistics 37), Amsterdam, New York: Rodopi.

Rinkevičius, Vytautas 2011 (ed.), Proceedings of the 6th International Workshop on Balto-Slavic Accentology (= Baltistica 7 priedas), Vilnius: Vilniaus universitetas.

Stadnik-Holzer, Elena 2011 (Hrg.), Baltische und slavische Prosodie. International Workshop on Balto-Slavic Accentology IV (Scheibbs, 2.-4. Juli 2008). Scheibbser Internationale Sprachhistorische Tage I (= Schriften über Sprachen und Texte 11), Frankfurt am Main etc.: Peter Lang.

Sukač, Roman 2011 (ed.), From Present to Past and Back. Papers on Baltic and Slavic Accentology, Frankfurt am Main etc.: Peter  Lang.

Apstiprinātie referāti

 

Ja vēlaties lasīt referātu tēzes, lūdzam noklikšķināt uz attiecīgā referāta nosaukuma.

 

Katsiaryna Ackermann
Some words on the prosody of infinitives in Baltic and Slavic
Алексей Викторович Андронов
Снова о рукописи Ф. Ф. Фортунатова «Об ударении и долготе в балтийских языках»
Владимир Антонович Дыбо
Связано ли индоевропейское ударение с индоевропейским аблаутом?
Siniša Habijanec
The Slovak language as a source for the reconstruction of the Proto-Slavic accentual system
Miodrag Jovanović
Accent systems in Old Montenegrin speeches
Михаил Ослон
Дифтонг *oi и метатония в балтийских языках
Ирина Пекунова
Акцентная система i-глаголов в староштокавских памятниках
Tijmen Pronk
Language contact and accent shift in Baltic and Slavic
Vytautas Rinkevičius
Metatonija latvių kalbos vardažodžių priesagose
Tobias Mosbæk Søborg
An acute problem: The Balto-Slavic diphthongs
Dejan Sredojević
How much do phonetic realisations of Serbian accents actually differ from each other in various dialects?
Mindaugas Strockis
Lietuvių kirčio žymėjimas F. Kuršaičio žodynuose
Bonifacas Stundžia
Jaunosios ir vidurinės kartos lietuvių inteligentų kirčiavimo polinkiai: bendrumai ir skirtumai
Rafał Szeptyński
On the origin of Proto-Slavic neo-acute tones
Evaldas Švageris
Lietuvių, latvių ir slovėnų kalbų priegaidžių akustiniai panašumai

 

Lejuplādēt visu šīs sekcijas referātu tēzes

 

Atpakaļ uz sekciju sarakstu