Atpakaļ uz sekciju sarakstu

Organizatori

Apraksts

Palielinoties lietuviešu, latviešu un prūšu rakstniecības publicēto darbu skaitam presē un internetā, līdz ar to rodoties arī plašām iespējām šos darbus studēt, svarīgi koncentrēt uzmanību ne tikai klasisko filoloģijas pētījumu virzienā, bet pievērst uzmanību arī tekstu pētīšanas metodikas jautājumiem. Viens no svarīgiem aspektiem – radoša ārējās (tādas, kas valodu pēta kā kultūras, vēstures faktu) lingvistikas metožu, datu saskaņošana. Sekcijas mērķis – dažādu žanru seno tekstu (Bībeles tulkojumu, vārdnīcu, baznīcas dziesmu utt.) pētniekus mudināt atklāt savu izmantoto metožu specifiku, kā arī meklēt vispārējās likumsakarības.

Apstiprinātie referāti

 

Ja vēlaties lasīt referātu tēzes, lūdzam noklikšķināt uz attiecīgā referāta nosaukuma.

 

Ona Aleknavičienė
Mažosios Lietuvos tarmės XVIII amžiuje: patarmių skyrimo problema
Everita Andronova
G. Manceļa veiktās izmaiņas 1643. g. katehismā (salīdzinot ar 1631. g. tekstu)
Diego Ardoino
The interplay between philology and linguistics in the Trace of Basel
Adriano Cerri
Skaitvardinis ir neskaitvardinis vienas M. Mažvydo raštuose
Anna Helene Feulner
Altlitauische Quellen im Kontext ihrer Überlieferungsproblematik
Anna Frīdenberga
Vārdšķiru robežas 16.–17. gs. tekstos – problemātiski gadījumi, veidojot substantīvu un adjektīvu šķirkļus “Latviešu valodas vēsturiskajai vārdnīcai”
Jolanta Gelumbeckaitė
Senosios lietuvių kalbos tekstynas. Leksinės ir gramatinės anotacijos problemos
Eglė Greverė
Lyginamosios sintaksės ir vertimo teorijos metodų derinimas tiriant Šventojo Rašto vertimus
Birutė Kabašinskaitė
Filologinės analizės reikšmė kai kurių žodžių kilmės aiškinimui: lie. aukauti, auka bei aukas kilmė
Gina Kavaliūnaitė
Samuelio Boguslavo Chylinskio pastabos ir užrašai Naujojo Testamento vertimo rankraštyje
Ernesta Kazakėnaitė
Intarpai originaliuose Vermehretes Lettisches Handbuch (1685) perikopių versetuose
Valentinas Kulinič
Chylinskio Biblijos vertimo įtaka Bythnerio Naujajam Testamentui
Bronius Maskuliūnas
Atributinės konstrukcijos Jokūbo Morkūno „Postilėje“
Renāte Miseviča-Trilliča
Kultūras reālijas 17.-19. gadsimta poļu-latviešu un latviešu-poļu vārdnīcās
Dalia Pakalniškienė, Dalia Jakulytė, Natalija Juščenko
Senųjų raštų morfologijos informacijos sistemos taikymas: „Knygos nobažnystės“ veiksmažodis
Lina Plaušinaitytė
Vokiškų ir lietuviškų patarlių santykiai Brodovskio žodyne
Ilmārs Poikāns
Latviešu valodas vēsturiskas vārdnīcas izveide TshwaneLex sistēmā
Kristina Rutkovska
Konstantino Sirvydo „Punktų sakymų“ lenkiškoji teksto dalis
Vilija Sakalauskienė, Zofia Sawaniewska-Mochowa
Dvikalbiai žodynai kaip kultūriniai tekstai (remiantis kunigo Antano Juškos XIX a. žodynais)
Žavinta Sidabraitė
Kai kurios „Kūdikių prieteliaus“ žodyno ypatybės
Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa
Māras / Māŗas vārds latviešu valodas 16. un 17. gs. tekstos un tā atspoguļojums topošajā „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”: īpašvārdi un sugasvārdi
Inga Strungytė-Liugienė
Ar trys anoniminės giesmės surinkimininkų giesmyne Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817) susijusios su Gotfrydo Ostermejerio giesmynu Giesmes ßwentos Baʒ́nycʒoje ir Namej’ giedojamos (1781)?
Giedrius Subačius
Simono Daukanto Istorijos žemaitiškos (1828–1834) ortografijos raiška
Mindaugas Šinkūnas
Knygos nobažnystės autorystės problemos (ortografijos tyrimas)
Felix Thies
Zur Definitheitskategorie im Altlitauisch am Beispiel von Daukšas Katechismus (1595) und Postille (1599)
Birutė Triškaitė
Dar kartą apie rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana atribuciją
Viktorija Vaitkevičiūtė
Žodžio galia Baroko pamoksluose
Pēteris Vanags, Jolanta Wiśnioch
Atkārtojošies teksti un Glika Bībeles tulkojuma vēstures precizēšanas iespējas
Vilma Zubaitienė
Šaltinių įtaka spausdintai XVII–XVIII a. leksikografijai

 

Lejuplādēt visu šīs sekcijas referātu tēzes

 

Atpakaļ uz sekciju sarakstu