Atpakaļ uz sekciju sarakstu

Organizatori

Apraksts

Lai gan baltu valodu vēsturiskā gramatika šobrīd piedzīvo labus laikus (atverot pēdējos žurnāla Baltistica numurus, iespējams atrast daudz interesantu rakstu par jebkuru baltu vēsturiskās valodniecības jautājumu), tomēr realitāte ir tāda, ka maz baltistu labi iepazinušies ar indoeiropiešu valodniecību, tāpat arī daudzi indoeiropeisti neizceļas ar lieliskām zināšanām baltu valodniecībā.

Galvenais šīs sekcijas mērķis – veidot tiltu starp šīm divām zinātnes nozarēm un meklēt saskares punktus starp zinātniekiem, kas strādā atšķirīgās baltu un indoeiropiešu valodniecības nozarēs. Līdzās referātiem par baltu un baltu-slāvu valodām indoeiropeistikas perspektīvā tiks pieņemti arī referāti, kuros risināti citu indoeiropiešu valodu problēmjautājumi, kas saistīti ar baltu valodām.

Apstiprinātie referāti

 

Ja vēlaties lasīt referātu tēzes, lūdzam noklikšķināt uz attiecīgā referāta nosaukuma.

 

Katsiaryna Ackermann
Linguistic commentaries on the “Verzeichnis veralteter oder wenig bekannter litauischer Wörter” collected by G. Ostermeyer in Lithuania Minor (Kleinlitauen)
Heiner Eichner
Vermischte Beiträge zur baltischen Sprachgeschichte aus indogermanischer Sicht
Sandra Herrmann
The representation of middle event types in Old Lithuanian
Santeri Junttila
Die baltisch-slawische Frage im Lichte der alten baltischen Lehnwörter des Ostseefinnischen
Tereza Kabeláčová
Baltų ir slavų deminutyvai
Igors Koškins
Latviešu valodas strīdīgu slāvismu etimoloģija pirmindoeiropiešu rekonstrukcijas skatījumā
The etymology of controversial slavisms in Latvian in the aspect of Proto-Indo-European reconstruction
Arthur Laisis
Dėl baltų kalbų upė → užupis darybos tipo kilmės
Duccio Lelli
The Lithuanian nouns in -muõ
Adam Paulukaitis
*-āi̯e- iteratives in East Baltic
Oliver Plötz
Strategies of expressing imperatives: A journey from PIE to the modern Baltic languages
Tijmen Pronk
Stang's law in Baltic
Ērika Sausverde
Linguistics, archeology and genetics – premises of pre-Indo-European substratum in languages around the Baltic Sea
Ilja A. Seržant
Verbalization and non-canonical case marking of some irregular verbs in *-ē- in Baltic and Russian
Florian Sommer, Paul Widmer
Bringing together events and participants: Two ways of nominalizing linked predications
Rafał Szeptyński
Laryngeal correption in Balto-Slavic and the other northwest Indo-European languages
Miguel Villanueva Svensson
Zero-grade denominative nasal and sta-presents in Baltic
Krzysztof Tomasz Witczak
“The Pagan dialects from Narew” in the light of Yatvingian onomastic remnants
Yoko Yamazaki
Balto-Slavic pronominal forms and monosyllabic circumflexion

 

Atsisiųsti visų šios sekcijos pranešimų tezes

 

Atpakaļ uz sekciju sarakstu